4 Grzechy Główne / 4 Deadly Sins

Zachować dla przyszłości, Galeria ZAK, Poznań 2008
Cztery Grzechy Główne / Four Deadly Sins
performance / installation : wax, fur / video
Rzeźby przypominają narośla,
które krępują,
zamykają,
zaślepiają,
robią z człowieka niewolnika.
Obiekty skonstruowane są
zgodnie z charakterem każdego grzechu
tworzą się w miejscu
gdzie wady i zło mają swój początek
The sculptures resemble growths
that bind,
enclose
and blind.
They turn people into slaves.
The objects are constructed
accordingly to the character
of every sin
they come to life
where faults and evil originate from.
Galeria Aula, Poznań 2008

Lenistwo / Sloth

ma obrośnięte nogi, którymi nie może ruszać.​​
Trwa w bezruchu tak długi czas,
że nie pamięta już innej pozycji.
Odrobina swobody w ramionach
pozwala mu na pozorną wolność.

Przydzielono mu miejsce,
na które się zgodził,
przyzwyczaił się do danej sytuacji
i nie chce zmieniać nic,
gdyż  kosztowało by to zbyt dużo wysiłku.
Obrał bezpieczną postawę,
jego pasywność i akceptacja
zastanych schematów
uzależniła go od miejsca
jakie zajmuje w społeczności.
It has legs covered with an overgrowth 
and it cannot move them.
It has been remaining still for so long
that it doesn`t remember
any different position anymore.
A bit of easiness around shoulders
lets it keep up appearances of freedom.
It`s been assigned to a place
that it has agreed to.
It`s got used to this particular situation
and doesn not want to change a thing;
it`d cost it too much efford.
It has taken an easy way out;
its passive attitude
and acceptation of the fossilized patterns
got it depended on the place
where the society.has put it.

Zazdrość​ / Envy

poddała się niewdzięcznej namiętności
wywołała chorobę,
twór który upodobnił ją do zwierzęcia
Zazdrość jest agresywna,
w swoim otoczeniu dostrzega niebezpieczeństwo,
jak zwierze stara się utrzymać terytorium
It gave itself to an unrewarding passion,
caused illness which made it and animals alike.
Jealousy is aggressive,
sees danger everywhere around,
like an animal tries to keep its territory.

Pycha / Pride

Pychę całkowicie pochłonęło podziwianie własnej osoby.
Nie zauważa niczego
ani nikogo wokół,
ignorancja i samouwielbienie
prowadzą ją donikąd,
do pustej egzystencji.
Pride has been totally consumed
by admiring itself.
Pride doesn`t notice anything nor anyone around.
Ignorance and self-admiration
lead it to nowhere, to an empty existence.

Skąpstwo / Greed

Nie można także liczyć na kontakt ze Skąpstwem.
Tutaj człowiek znajduje się  w zamkniętej formie, widzimy, że nie mamy szans
na nawiązanie z nim relacji.
Jest on całkowicie wyalienowany,
rozgościł się na swoim „ważnym”,
trudno dostępnym dla ogółu miejscu.
Nie odstąpi swojej pozycji ani wiedzy nikomu, zdobył sukces,
znalazł się na wysokim stanowisku,
nie pozwoli dostać się tam gdzie on.
You cannot count either on good relations with Greed.
Here one is in an enclosed form;
we see we`re incapable to establish any relation with it.
It`s absolutely alienated.

It`s got comfortable at its "importand”, hard to get to place.
It won`t pass on to anyone its position nor knowledge.
It achieved success and obtained a high position
and will not let anyone else get where it`s gotten to.

 

 

 

 

 

Kryzys Gatunku,Triennale Rzeźby, CK Zamek, Poznań / Crisis of the genre, International Sculpture Triennial, Poznan 2009

Galeria Plenerowa Juliana, Zasutowo, 2009